Vilkår & betingelser

Kjøpsvilkår – Norsk Førstehjelp Service A.S

Generelt

Disse salgs betingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Norsk Førstehjelp Service A.S (org. nr: 922 705 003 MVA) til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Norsk Førstehjelp Service A.S er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Definisjon av parter

Selger er: Norsk Førstehjelp Service A.S, Olavsgate 26, 3922 Porsgrunn, post@norskforstehjelpservice.no, telefon: 48 26 50 48,og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er den fysisk eller juridisk person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Orientering 

- Valg av produkter

- Kassen

- Kontroll av bestillingen

- Bekreftelse av bestillingen

- Mottak av ordrebekreftelse

- Mottak av faktura basert på ordrebekreftelse

- Oversendelse av varer

- Betaling av faktura

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt på Norskførstehjelpservice.no

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er i utgangspunktet eksklusiv merverdiavgift. Ved en bestilling vil derimot både priser med og uten merverdiavgift spesifiseres. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Hvis underleverandører mot formodning har økt sine priser uten å informere oss eller at vi har hatt mulighet til å justere prisene mot våre kunder vil vi informere deg som kunde om dette. Du har da full rett til å akseptere ny pris for vare eller kansellere bestillingen.

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift og med en tilleggsavgift på både frakt og administrasjon som det informeres om i ordrebekreftelsen.

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp ved at tilsendt faktura betales til forfall. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

For vilkår gjeldende våre betalingsalternativer henviser vi til leverandøren av betalingsalternativer sine nettsider.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Om du som kunde mottar skadet vare må du informere oss snarest mulig og i løpet av 7 dager med en beskrivelse og bilde av skaden dere har oppdaget. Merk også at dere må ta vare på skadet emballasje for at transportør skal ha mulighet til å kontrollere både skadet produkt og emballasje.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært per e-post. Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på e-post til den e-postadressen som kunden har oppgitt ved bestilling. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retursending av tingen. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelbeføyelser:

- Holde kjøpesummen tilbake

- Under visse forutsetninger å velge mellom retting eller omlevering

- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, 51)

- Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til Norsk Førstehjelp Service A.S) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel. Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Norsk Førstehjelp Service A.S, betaler ikke Norsk Førstehjelp Service A.S for disse utgiftene.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt. Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.)faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt.

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Norsk Førstehjelp Service A.S har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva. og frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stor forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Norsk Førstehjelp Service A.S sin side, i annonser o.l. og/eller i kassen som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Norsk Førstehjelp Service A.S ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Dersom det av en eller annen grunn er oppgitt feil pris på varen(e) på nettsiden, vil Norsk Førstehjelp Service A.S kunne kreve varen i retur for egen regning. Dersom kunden ønsker å beholde varen vil Norsk Førstehjelp Service A.S kunne etterfakturere kunde for kostpris på varen(e).

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Norsk Førstehjelp Service A.S, er ansvarlig for betaling av de ytelser Norsk Førstehjelp Service A.S eller dens samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Norsk Førstehjelp Service A.S side.

Ekstraordinære forhold

Norsk Førstehjelp Service A.S er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Norsk Førstehjelp Service A.S godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Norsk Førstehjelp Service A.S kontroll, og som ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Norsk Førstehjelp Service A.S er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Norsk Førstehjelp Service A.S sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34 og kjøpsloven.

Erstatning - forbruker

Erstatning som følge av mangel ved hjertestarteren følger forbrukerkjøpsloven. Etter forbrukerkjøpsloven § 52 omfattes ikke tap som følge av personskade.

Erstatning - næringsdrivende

Erstatning som følge av mangel ved hjertestarteren følger kjøpsloven, men erstatningen omfatter ikke tap som følge av personskade.

Endring i vilkårene

Norsk Førstehjelp Service A.S forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Norsk Førstehjelp Service A.S forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Norsk Førstehjelp Service A.S fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Øvre Romerike tingrett i Eidsvoll som verneting.

GDPR - personvernerklæring

For at du skal kunne handle hos oss må vi oppbevare og bruke personopplysninger. Vi behandler disse opplysningene i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning og i henhold til vår personvernerklæring som du finner på våre nettsider.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre kan være illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Personvern

Norsk Førstehjelp Service A.S tar personvern alvorlig. Du skal være trygg på at når du handler hos oss og at vi behandler dataene på en sikker måte. Under forklarer vi deg hvordan vi håndterer våre opplysninger om deg.

Kryptert og sikkert

Vi håndterer personopplysninger på en kryptert og sikker måte. Teknisk sett betyr dette at Norsk Førstehjelp Service A.S benytter HTTPS-kommunikasjon (HTTP TLS/SSL/Secure) for kryptert og sikker overføring av data mellom deg og oss, på hele nettstedet. Informasjon om vårt SSL-sertifikat finner du ved å klikke på den grønne hengelåsen i nettleseren din.

 

Personopplysninger

Når du handler via Norsk Førstehjelp Service A.S spør vi etter navn, adresse og e-post. Dette er nødvendig informasjon for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg ved behov. Vi er pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti og retur. Denne historikken slettes ikke. Av sikkerhetshensyn oppbevares også IP-adressen som er benyttet for å gjennomføre bestillingen.

Kortbetaling

Velger du å betale med kort, blir du i kassen videresendt til en sikker og kryptert side hos NETS, vår partner på betalingsformidling. Det benyttes 3D Secure og CVC2/CVV2 verifisering for alle kortbetalinger. Dette betyr at du får opp et nytt vindu etter at du har tastet inn din kortinformasjon. Der bekrefter du din identitet via BankID, enten via kodebrikke og passord, eller BankID på mobil.

Norsk Førstehjelp Service A.S får ikke tilgang til dine kortdetaljer, men er likevel ansvarlig for alle transaksjoner du gjennomfører med kredittkort betaling gjennom nettbutikken.

 

Nyhetsbrev

Om du ønsker å motta nyhetsbrev fra Norsk Førstehjelp Service A.S, krever dette aktivt samtykke. Du kan enkelt melde deg på-, og melde deg av vårt nyhetsbrev. For å kunne sende deg vårt nyhetsbrev lagrer vi din e-postadresse i en egen nyhetsbrevliste. Vi benytter MailChimp som tjeneste for utsendelse av nyhetsbrev som håndterer dette.

Statistikk

Når du som bruker besøker Norsk Førstehjelp Service A.S, etterlater du deg elektroniske spor. Sporene dannes fordi din nettleser automatisk sender en rekke opplysninger til våre tjenere (servere) hver gang du ber om å få vist en side. Ingen av disse opplysningene vil bli brukt til å identifisere enkeltpersoner.

Opplysninger sendt Norsk Førstehjelp Service A.S benyttes til å generere samlet statistikk om bruken på vårt nettsted. For å kunne analysere informasjonen bruker vi blant annet analyseverktøyet Google Analytics.

Cookies / informasjonskapsler

Informasjonskapsler (også kjent som cookies) er små tekstfiler som lagres på pc-en din gjennom bruk av en nettleser.

Norsk Førstehjelp Service A.S benytter informasjonskapsler blant annet for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner, samt å skille de besøkende av nettstedet fra hverandre. Dette hjelper oss å forbedre nettstedet og gjøre vår digitale kommunikasjon mer relevant.

Vær oppmerksom på at opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av nettstedet kan i visse tilfeller bli benyttet til markedsføring utenfor Norsk Førstehjelp Service A.S.

Du kan for eksempel oppleve å se annonser fra oss på andre nettsteder på grunn av informasjonskapsler utstedt av vår leverandør, basert på innhold og sider du har besøkt på våre nettsider. Teknologien vi benytter kalles "Remarketing" og leveres av tredjepartsleverandør Google.

Disse informasjonskapslene inneholder kun informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som kunde.

Hvilke informasjonskapsler / cookies vi benytter

 

Personvernombud

Kontaktperson for administrativ behandling av personopplysninger i Norsk Førstehjelp Service A.S er Tore Versvik

Her finner du instruksjoner på hvordan du fjerner dine cookies/informasjonskapsler for de mest brukte nettlesere:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:
https://support.apple.com/no-no/HT201265

Microsoft Edge og Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/nb-no/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.microsoft.com/nb-no/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox:
https://support.mozilla.org/no/kb/slett-informasjonskapsler-fjerne-informasjon-netts

Opera:
http://help.opera.com/Windows/9.51/nb/cookies.html